16 wrz 2020

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku:

  • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
  • braku możliwości zapewnienia przez tą placówkę opieki nad dzieckiem, z powodu COVID-19  (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu),
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Należy pamiętać, że zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek ten przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a okresu jego pobierania nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, ustanowionego w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenie można pobierać za każdy dzień sprawowania opieki. Warto jednak zwrócić uwagę, że jako okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W oświadczeniu można wskazać zarówno okres „od-do”, ale także poszczególne dni, w których realnie dana osoba sprawuje opiekę nad dzieckiem. Można wyłączyć z tego okresu dni, w których dziecko mogłoby mieć zapewnioną opiekę przez inną osobę, oraz te, które nie są dla tej osoby dniami pracującymi, na przykład soboty i niedziele.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz jego przyznawania nie uległy zmianie. W celu przyznania zasiłku opiekuńczego uprawnieni pracownicy muszą złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do Działu Organizacyjnego Kadr i Płac, pokój nr 301.

Druk oświadczenia o sprawowaniu opieki na dzieckiem (plik docx 39kb)

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego Kadr i Płac pod numerem telefonu 58 55 47 178 lub 58 55 47 336.

Z poważaniem

mgr Eliza Juwko-Knapkiewicz Kierownik Działu Organizacyjnego Kadr i Płac

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1489).