25 Maj 2020

Gdańska AWFiS zawiesza zajęcia dydaktyczne do 30 września 2020

W Zarządzeniu Rektora AWFiS nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 30 wrzesnia 2020 r. zawiesza się kształcenie w AWFiS w Gdańsku:
1. na studiach,
2. na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia,
3. doktorantów realizowane w ramach zajęć.

Ogłasza się tekst jednolity Zarządzenia Rektora AWFiS nr 24/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

W okresie, o którym mowa w ust. 1, studenci kontynuują kształcenie online z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku prowadzenia zajęć w sposób określony w ust. 2 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą AWFiS z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji.

Sposób kształcenia i jego weryfikacja, o którym mowa w ust. 2 i 3, będzie można kontynuować także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

Przy prowadzeniu kształcenia na studiach, o którym mowa w ust. 2-4, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia, określonych w programach studiów.

nr 49/2020 z dnia 22 maja 2020 r.  – https://awf.gdansk.sisco.info/zarzadzenia,11_1-2020-5_168

nr 50/2020 z dnia 22 maja 2020 r. –  https://awf.gdansk.sisco.info/zarzadzenia,11_1-2020-5_169

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można też znaleźć na: gov.pl/koronawirus