27 kw. 2020

Pismo do nauczycieli i studentów

Nauczyciele i Studenci  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Szanowni Nauczyciele i Studenci,

w związku z panującą epidemią COVID-19, poniżej przedstawiam stanowisko władz Akademii w sprawie organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020. O szczegółach będą Państwo informowani na bieżąco w komunikatach wydawanych przez Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej.

Zaliczenie semestru zimowego 2019/2020

Termin zaliczenia semestru zimowego został przedłużony do 15 maja 2020 r. w przypadku studentów, którzy mieli przedłużoną sesję poprawkową zaliczeniowo-egzaminacyjną do 30  marca 2020 r. Dotyczy to przedmiotów teoretycznych i części teoretycznej zajęć praktycznych. Można zaliczać i zdawać egzaminy on-line z określonych zajęć, kontaktując się w tej sprawie z prowadzącymi zajęcia. W przypadku przedmiotów praktycznych będą udzielane przedłużenia terminów zaliczeń do powrotu na Uczelnię. Jeżeli przedmiot jest kontynuowany w następnym semestrze, to prowadzący będą mogli dokonywać zaliczenia warunkowego na podstawie teorii, a umiejętności praktyczne wyegzekwować w kolejnym semestrze. 

Sesja egzaminacyjna

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2019/2020. Władze Akademii dołożą wszelkich starań, żeby tak się stało.

 • Większość egzaminów, w tym egzamin dyplomowy będzie można przeprowadzić w trybie on-line.
 • Dziekan będzie mógł rozważyć „przesuniecie sesji w dwie strony” np. o dwa tygodnie, aby dać możliwość wcześniejszego zaliczenia i egzaminowania studentów osobom, które prowadzą przedmioty teoretyczne, aby w razie powrotu na Uczelnię zwolnić czas na przeprowadzenie i zaliczenie zajęć z przedmiotów praktycznych.

 Prace dyplomowe

Promotorzy prac dyplomowych, w przypadku prac o charakterze badawczym, które ze względu na niemożliwość przeprowadzenia badań nie mogą być sfinalizowane, będą mogli wnioskować o zmianę tematu pracy, tak aby była ona do zrealizowania w bieżącym semestrze. Dopuszczone zostaną prace poglądowe, kazuistyczne oraz prace badawcze przeprowadzone na niewielkich grupach.

Realizacja praktyk w semestrze letnim 2019/2020

Osoby odpowiedzialne za realizację praktyk na poszczególnych kierunkach studiów muszą być w kontakcie ze studentami i mogą je prowadzić w sposób alternatywny, przy czym sposób realizacji praktyk zależeć musi od ich specyfiki. Dużą swobodę w tym względzie dają Rekomendacje MNiSW dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Rekomendacje w załączeniu).

 1. W przypadku trudności z realizacją praktyk wymaganych w programie studiów w semestrze letnim 2019/2020 wskazane jest  dokonanie przeglądu stanu realizacji tych praktyk do dnia 11 marca 2020 r. czyli do dnia zawieszenia zajęć poprzez kontakt ze studentami oraz podjęcie decyzji o:
 • zaliczeniu praktyki w przypadku stwierdzenia, że student zrealizował do dnia 11 marca 2020 r. efekty uczenia się przewidziane w sylabusie praktyk i przedłożył wymagane dokumenty.
 • zaliczeniu praktyki w przypadku niezrealizowania przez studenta pełnej liczby godzin i wszystkich wymaganych efektów uczenia się, lecz przy uwzględnieniu i uznaniu udokumentowanych aktywności, które student zrealizował w trakcie studiowania właściwego kierunku studiów. Aktywności te, np. działalność w kole naukowym, wolontariat, praca zawodowa muszą być związane ze studiowanym kierunkiem i wykazywać, że w ramach tych działań uzyskano efekty uczenia się przewidziane programem studiów.
 • przedłużeniu terminu zaliczania praktyki (przedłużenie nie może przekraczać terminu sesji poprawkowej, czyli 15 września 2020 r. ze względu na konieczność awansowania studentów i umożliwienie starania np. o stypendia).
 1. W przypadku, gdy niemożliwe jest zaliczenie praktyk przewidzianych w programie studiów w semestrze letnim 2019/2020 można je przenieść na kolejny semestr/rok akademicki. Nie dotyczy to praktyk realizowanych w ostatnim semestrze studiów.
 1. Realizacja praktyk pedagogicznych  w okresie  od 11 marca 2020 do 30 września 2020 r.
 • W przypadku, gdy student realizował praktyki pedagogiczne w semestrze letnim zgodnie z sylabusem praktyk i przedłożył wymagane dokumenty (dziennik praktyk, opinię opiekuna itd.) należy je zaliczyć.
 • Zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 w okresie zawieszenia kształcenia na studiach lub czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wykonywali czynności wspomagające nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych.
 1. W chwili obecnej przygotowywane jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Życzę wszystkim Studentom, Doktorantom i Pracownikom Uczelni dużo zdrowia, wytrwałości i wyrozumiałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii.

 prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

p.o. Rektor AWFiS w Gdańsku

pismo.pdf