03 kw. 2020

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających na funkcję rektora AWFiS

Na podstawie art. 57 ust. 1 lit. (a) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. (tekst jednolity stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWFiS nr 16 z dnia 11 marca 2020 r.), Regulaminu Wyborczego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu AWFiS nr 7 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz § 1 ust. 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511, 528)

Uczelniana Komisja Wyborcza

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020:

1)      zgłaszanie do Rady Akademii kandydatur na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020  – w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00;

2)      wystąpienie Rady Akademii do Senatu AWFiS w sprawie zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020 – w terminie do dnia 17 kwietnia do godz. 15:00;

3)      zaopiniowanie przez Senat AWFiS kandydatur na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020 oraz przekazanie tych opinii Radzie Akademii – w terminie 7 dni od przedstawienia kandydatur przez Przewodniczącego Rady Akademii;

4)      wskazanie przez Radę Akademii kandydatur na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020 – w terminie 3 dni od otrzymania opinii Senatu;

5)      zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020 – w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00.

§ 2

  1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym m.in. wywołanymi stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, zastrzega się możliwość przeprowadzenia głosowania członków kolegium elektorów w sprawie wyboru na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Zasady głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 1, zostaną ogłoszone w terminie 7 dni przed terminem zebrania wskazanego w § 1 pkt 5).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (wynik głosowania: na 9 osób uprawnionych do głosowania, 8 osób uprawnionych wzięło udział, 8 osób „za”, 0 osób „przeciw”, 0 osób „wstrzymało się”).