31 mar 2020

NCN umożliwia szybki dostęp do funduszy na badania nad COVID-19

Ogłaszamy konkurs pn. SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Ze względu na potrzebę szybkiego wspólnego działania naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i łagodzenia skutków pandemii, uruchamiamy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. W ramach konkursu finansowane będą przede wszystkim badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; badania nad mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, oraz badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim obecnie wszyscy stoimy, jest poradzenie sobie z COVID-19. Dlatego naukowcy na całym świecie podjęli wysiłek, aby zrozumieć mechanizmy działania wirusa, wypracować testy diagnostyczne oraz opracować działania terapeutyczne zwalczające chorobę. Nie mniej ważne staje się opracowanie sposobów łagodzenia psychologicznych i społecznych skutków pandemii; tych których doświadczamy już teraz, oraz tych, których będziemy doświadczać w przyszłości. Wiedząc, że prace nad problematyką COVID-19 prowadzone są i w Polsce, uruchomiliśmy szybką ścieżkę finansowania takich badań – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i presji czasu, ogłaszamy konkurs, który jest pod wieloma względami inny, niż pozostałe nasze konkursy: ma bardzo krótkie terminy naboru i oceny, określoną grupę badaczy, do których go kierujemy oraz niezwykle elastyczne zasady realizacji grantu. Wierzymy, że to dodatkowe finansowanie oraz rozluźnienie reguł, ułatwi zespołom naukowców, którzy pracują nad tą problematyką, zintensyfikowanie swoich prac. Wierzymy, że polscy naukowcy mogą z powodzeniem włączyć się w walkę z COVID-19: dostarczyć dobrych rozwiązań medycznych, ale także psychologicznych i społecznych. Potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek – dodaje prof. Kossowska. 

Konkurs jest skierowany do badaczy mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w tych obszarach i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.  Warunkiem jest pełnienie, obecnie lub w przeszłości, roli kierownika co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ) oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych lub bycie laureatem innych prestiżowych konkursów międzynarodowych lub krajowych. Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy.  Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.

Wnioski wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

UWAGA: Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r.

UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu to I połowa maja 2020 r.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją konkursową na:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19