TERAPIA ZAJĘCIOWA I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE
STUDIA NIESTACJONARNE*

*Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia  kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I rok w przypadku gdy postępowania kwalifikacyjnego przystąpi zbyt niska liczba kandydatów- nie mniej niż 20

Absolwenci studiów I stopnia terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie profilaktyki i terapii. Miejscem pracy mogą być placówki medyczne, społeczne oraz edukacyjne takie jak: służba zdrowia, szpitale  (odziały neurologiczne, urazowo-ortopedyczne, reumatologiczne, kardiologiczne, pediatryczne, psychiatryczne), centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki systemu opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego, pensjonaty, sanatoria i ośrodki wspomagania osób starszych, szkoły, firmy projektujące i produkujące sprzęt adaptacyjny oraz ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Terminy rejestracji internetowej w systemie IRK
Studia stacjonarne od 01.06.2017 r. do 03.07.2017 r.
Studia niestacjonarne od 01.06.2017 r. do 10.09.2017 r.

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną  na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących  się od stanu faktycznego.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek terapia zajęciowajest przystąpienie do egzaminu ze sprawności fizycznej (pływanie).
 3. Kandydatom, którzy przystąpili do egzaminu sprawnościowego z pływania podczas rekrutacji na kierunek wychowanie fizyczne lub sport i otrzymali ocenę co najmniej dostateczną, przyznaje się 5 pkt za egzamin sprawnościowy.
 4. Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacji jednocześnie na kierunek terapia zajęciowa oraz fizjoterapia do egzaminu sprawnościowego przystępują tylko raz.
 5. Egzaminy sprawności fizycznej odbędą się w okresie 08-14.07.2017. Egzaminy będą trwały 1 dzień dla poszczególnych kandydatów (dotyczy st. stacjonarnych).
 6. Kandydaci, zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do:
  - sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail miejsca i terminu egzaminu,
  - złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów wymienionych dokumentów:
  1. dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.
  2. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (załącznik nr 1)
  3. zaświadczenie o ubezpieczeniu się (NW) na czas egzaminu wstępnego,
  4. kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
 7. Kandydaci  na kierunek terapia zajęciowabędący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w roku rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację z przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia uzyskują maksymalną liczbę punktów za świadectwo dojrzałości.
 8. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki podawane na poszczególnych jego etapach są jawne. Oceny i wyniki uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego oraz wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty zgodnie z zamieszczoną tabelą.
 9. W ramach postępowania rekrutacyjnego ogłoszona zostanie: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 10.  Kandydat, który został według listy wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym terminie 4 kolejnych dni, do złożenia  w wydziałowej komisji rekrutacyjnej oryginałów następujących dokumentów:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu oryginał dokumentu)
  3.  zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS *(druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  4. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg).

Fotografia musi być zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie fotografii innej niż określonej wymogami dla dowodów osobistych .
Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 1. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów jest złożenie oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną.
 2. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 3. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 4. W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie droga mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy ona jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną od daty ogłoszenia ww. informacji.
 5. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna
 6. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z przedmiotu dodatkowego wybranego przez kandydata: biologii, chemii  lub fizyki.
 7. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej.
2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie
25 punktów, z tego 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości i 5 punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.
Ocena stanu zdrowia
Stan zdrowia kandydata oceniany jest na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144). Brak przeciwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku, jest podstawą dopuszczenia do dalszego procesu rekrutacji. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej (załącznik nr 2). Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs świadectw dojrzałości
W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych, tj.: 
- język polski,
- język obcy,
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród: fizyka, chemia, biologia (jeżeli kandydat nie zdawał ww. przedmiotów na egzaminie maturalnym, to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot).
przy czym:

 1. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” (procentowa liczba punktów z każdego przedmiotu) wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną,  po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury” – skala ocen do 6, zgodnie z tabelą nr 1 i 2;
 2. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” (przedmioty maturalne zaliczane na ocenę) wyliczonazostanie średnia ocen:z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty zgodnie z tabelą nr 2.

wartości procentowe przeliczone na ocenę

Tabela nr 1


Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony Ocena
  95 – 100 % celujący
  79 – 94 % bardzo dobry
79 – 100 % 61 – 78 % dobry
57 – 78 % 41 – 60 % dostateczny
30 – 56 % 30 – 40 % dopuszczający

Tabela nr 2


Średnia ocen
(„stara matura”)
Średnia ocen
(„stara i nowa matura”)
Liczba punktów
skala ocen do 5  skala ocen do 6    
4,90 - 5,00 5,00 - 6,00 20
4,80 - 4,89 4,70 - 4,99 19
4,70 - 4,79 4,40 - 4,69 18
4,60 - 4,69 4,30 - 4,39 17
4,50 - 4,59 4,20 - 4,29 16
4,40 - 4,49 4,10 - 4,19 15
4,30 - 4,39 4,00 - 4,09 14
4,20 - 4,29 3,90 - 3,99 13
4,10 - 4,19 3,80 - 3,89 12
4,00 - 4,09 3,70 - 3,79 11
3,90 - 3,99 3,60 - 3,69 10
3,80 - 3,89 3,50 - 3,59 9
3,70 - 3,79 3,40 - 3,49 8
3,60 - 3,69 3,30 - 3,39 7
3,50 - 3,59 3,20 - 3,29 6
3,40 - 3,49 3,10 - 3,19 5
3,30 - 3,39 3,00 - 3,09 4
3,20 - 3,29 2,80 - 2,99 3
3,10 - 3,19 2,50 - 2,79 2
3,00 - 3,09 2,00 - 2,49 1

Kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie matury międzynarodowej przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad:

Ocena Poziom SL Poziom HL
celujący 7 7-6
bardzo dobry 6-5 5-4
dobry 4-3 3-2
dostateczny 2  

Egzamin sprawności fizycznej

Egzamin sprawności fizycznej polega na przepłynięciu dystansu 50 m jedną dowolnie wybraną techniką pływania sportowego (styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy, kraul). Otrzymanie 0 punktów wynika z nieprzepłynięcia  dystansu 50 m dowolną techniką w wyznaczonym minimum czasowym lub nieukończenia próby. Do egzaminu kandydaci przystępują po indywidualnej rozgrzewce i wykonują  próbę tylko raz. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.
KRYTERIA CZASOWE


PUNKTY
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
5 poniżej 1:15,0 poniżej 1:05,0
0 powyżej 1:15,0 powyżej 1:05,0