Fizjoterpia - studia II stopnia

I. STUDIA STACJONARNE
II. STUDIA NIESTACJONARNE

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą absolwenci studiów I stopnia kierunku fizjoterapia.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia otrzymują tytuł zawodowy magistra. Studia  przygotowują do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych oraz placówki szkolne.

W ramach studiów mogą zostać utworzone następujące specjalności:
- profilaktyka w geriatrii,
- odnowa biologiczna,
- fizjoterapia w wybranych schorzeniach wieku dziecięcego
- trening zdrowotny
- rekreacja ruchowa - fitness ćwiczenia siłowe.

Terminy rejestracji internetowej w systemieIRK

Studia stacjonarne od 01.06.2017 r. do 10.09.2017 r.
Studia niestacjonarne od 01.06.2017 r. do 10.09.2017 r.

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących się od stanu faktycznego.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: egzamin z wiedzy zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego wyboru z którego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.
 3. W ramach postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 4. Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostanie opublikowana na stronie internetowej AWFiS (w zakładce rekrutacja) oraz wywieszona na tablicy wydziałowej komisji rekrutacyjnej w holu głównym AWFiS.
  Kandydat, który zgodnie z listą został wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym przez komisję rekrutacyjną terminie, do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej wymienione dokumenty:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia (oryginał dokumentu do wglądu)
  3. dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.
  4. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym informatorze, (załącznik nr 1)
  5. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu oryginał dokumentu) *
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS *(druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  7. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg).
  8. Zaświadczenia z uczelni potwierdzającego wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (wymagany podpis dziekana lub osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń) - dot. kandydatów na studia II stopnia, (załącznik nr 4)
 5. Fotografia musi być zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 6. W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej. Dotyczy ona jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną od daty ogłoszenia ww. informacji.
 7. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 8. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 9. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 10. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego wyboru, z którego kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 45 pkt. 

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt. za egzamin z wiedzy z zakresu studiów I stopnia w postaci testu jednokrotnego wyboru.

Ocena stanu zdrowia

Stan zdrowia kandydata oceniany jest na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144). Brak przeciwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku, jest podstawą dopuszczenia do dalszego procesu rekrutacji. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej (załącznik nr 2). Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.