SPORT I STOPNIA

Studia stacjonarne

*Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia  kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I rok w przypadku gdy postępowania kwalifikacyjnego przystąpi zbyt niska liczba kandydatów.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku sport otrzymują tytuł zawodowy licencjata a także dyplom trenera sportu Akademii Wychowania Fizycznego w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalizacji. Uzyskana wiedza  przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi. Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i państwowe odpowiedzialne za  sport.
W ramach kierunku student podejmuje specjalizację trenerską w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez uczelnię, tj.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, tenisie stołowym, żeglarstwie,  (wydawane w porozumieniu ze związkami sportowymi), jeździectwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie*.
*Przedstawiona oferta może zostać poszerzona.
Specjalizacje zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 12 osób (gry zespołowe, narciarstwo) lub 6 osób (sporty indywidualne). W przypadku mniejszej liczby chętnych, student zobowiązany będzie dokonać wyboru spośród pozostałych specjalizacji.

Rejestracja internetowa w systemieIRKod01.06.2017 r. do 02.07.2017 r.

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną  na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących  się od stanu faktycznego.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek sport jest przystąpienie do egzaminu ze sprawności fizycznej.
 3. Egzaminy sprawności fizycznej odbędą się w okresie 08-14.07.2017. Egzaminy będą trwały 1 dzień dla poszczególnych kandydatów.
 4. Kandydaci, zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do:

  - sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail miejsca i terminu egzaminu,
  - złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów: dowodu wpłaty za egzamin wstępny, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, zaświadczenia o ubezpieczeniu się (NW) na czas egzaminu wstępnego, kserokopii świadectwa dojrzałości.

 5. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz  pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Rio de Janeiro, Soczi) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z ww. egzaminu jest równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej z egzaminów sprawnościowych

  Uwaga: w zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjęto następujące kryteria klasyfikacyjne:
  - aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej  (A, B)   lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej;
  - aktualny udział w rozgrywkach  I ligi równa się klasie I.
  Uczestnictwo w wymienionych formach współzawodnictwa sportowego (posiadanie klasy) powinno być potwierdzone na oryginalnych drukach przez właściwy polski związek sportowy i podpisane przez prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku.

  Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata
  - oryginał dokumentu;
  - data wystawienia dokumentu;
  - numer dziennika instytucji wydającej dokument;
  - rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;
  - podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego; - pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). *
  *podpisy „w zastępstwie” (w/z) i z upoważnienia (z up.) nie będą honorowane.

 6. Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego ze sprawności fizycznej na podstawie posiadanej klasy sportowej zobowiązani są w terminie 03-06.07.2017 r. do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w pkt. 11 oraz zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy: mistrzowskiej lub pierwszej.
 7. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu.
 8. Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona na stronie internetowej AWFiS oraz na tablicy ogłoszeń wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 9. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach. Oceny i wyniki uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego oraz wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
 10. W ramach postępowania rekrutacyjnego ogłoszona zostanie: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 11.  Kandydat, który według listy wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym terminie 4 kolejnych dni do złożenia  w wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujących dokumentów:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał (do wglądu)
  3. dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,

   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.

  4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (załącznik nr 2)
  5. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu oryginał dokumentu) *
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS *(druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  7. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg).

   Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.
   Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

   W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną.

 12. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 13. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 14. W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy ona jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną od daty ogłoszenia ww. informacji.
 15. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 16. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej.

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 65 punktów, z tego: 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości, 45 punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.

Ocena stanu zdrowia
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. (załącznik nr 1). Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.
Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs świadectw dojrzałości
1. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych,  tj.:

 1. język polski
 2. język obcy
 3. wybrany przez kandydata

zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury” – egzamin po roku 2005) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury” –  egzamin przed rokiem 2005)
przy czym:

 1. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” (procentowa liczba punktów z każdego przedmiotu)  wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną, po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury” – skala ocen do 6;
 2. kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” (przedmioty maturalne zaliczane na ocenę) wyliczonazostanie średnia ocen:z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.

UWAGA:
a) Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin  obowiązkowy z matematyki
b)   Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.


Ocena

Poziom  podstawowy

Poziom rozszerzony

celujący

 

95 – 100 %

bardzo dobry

 

79 – 94 %

dobry

79 – 100 %

61 – 78 %

dostateczny

57 – 78 %

41 – 60 %

dopuszczający

30 – 56 %

30 – 40 %

  PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Średnia ocen
(„stara matura”)

Średnia ocen
(„stara i nowa matura”)

Liczba
punktów

Skala ocen do 5

Skala ocen do 6

4,90 - 5,00

5,00 - 6,00

20

4,80 - 4,89

4,70 - 4,99

19

4,70 - 4,79

4,40 - 4,69

18

4,60 - 4,69

4,30 - 4,39

17

4,50 - 4,59

4,20 - 4,29

16

4,40 - 4,49

4,10 - 4,19

15

4,30 - 4,39

4,00 - 4,09

14

4,20 - 4,29

3,90 - 3,99

13

4,10 - 4,19

3,80 - 3,89

12

4,00 - 4,09

3,70 - 3,79

11

3,90 - 3,99

3,60 - 3,69

10

3,80 - 3,89

3,50 - 3,59

9

3,70 - 3,79

3,40 - 3,49

8

3,60 - 3,69

3,30 - 3,39

7

3,50 - 3,59

3,20 - 3,29

6

3,40 - 3,49

3,10 - 3,19

5

3,30 - 3,39

3,00 - 3,09

4

3,20 - 3,29

2,80 - 2,99

3

3,10 - 3,19

2,50 - 2,79

2

3,00 - 3,09

2,00 - 2,49

1

Kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie matury międzynarodowej przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad:

Ocena

Poziom SL

Poziom HL

celujący

7

7-6

bardzo dobry

6-5

5-4

dobry

4-3

3-2

dostateczny

2

 

Egzamin sprawności fizycznej
Egzamin sprawności fizycznej obejmuje następujące próby:
a)  sprawdzian umiejętności pływania
b)  obowiązkowy test Cooper’a - bieg w czasie 12 minut oraz
c)  dwie wybrane próby spośród trzech:
- bieg na dystansie 50 m,
- bieg ze zmianą kierunku, po kopercie 3 x 5 m.,
- podciąganie się na drążku.

W czasie egzaminów wstępnych kandydata obowiązuje legitymowanie się dowodem osobistym w komisji rekrutacyjnej i w komisjach egzaminacyjnych.

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA
Kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma wybranymi przez siebie technikami pływania (styl grzbietowy, klasyczny, kraul, motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczonym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływania i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.
Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz.


KRYTERIA CZASOWE

ocena

kobiety

mężczyźni

punkty

bardzo dobry

do  43,0

do 38,0

5

dobry plus

43,1 – 48,0

38,1 – 40,0

4

dobry

48,1 – 52,0

40,1 – 45,0

3

dostateczny plus

52,1 – 57,0

45,1 – 50,0

2

dostateczny

57,1 – 1:10,0

50,1 – 1:00,0

1

TEST COOPER`A
Wykonanie: na komendę „na miejsca” uczestnik staje nogą wykroczną przed linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał  „start” rozpoczyna bieg w czasie 12 minut. Próbę wykonuje się na bieżni okólnej 400-metrowej.
Dystans mierzony z dokładnością jednego metra.
Ocena: pokonany dystans w metrach.

 

Punkty

Mężczyźni

Kobiety

dystans (m)

14

2850

2450

13

2849 ÷ 2785

2449 ÷ 2385

12

2784 ÷ 2720

2384 ÷ 2320

11

2719 ÷ 2655

2319 ÷ 2255

10

2654 ÷ 2590

2254 ÷ 2190

  9

2589 ÷ 2525

2189 ÷ 2125

  8

2524 ÷ 2460

2124 ÷ 2060

  7

2459 ÷ 2395

2059 ÷ 1995

  6

2394 ÷ 2330

1994 ÷ 1930

  5

2329 ÷ 2265

1929 ÷ 1865

  4

2264 ÷ 2200

1864 ÷ 1800

  3

2199 ÷ 2135

1799 ÷ 1735

  2

2134 ÷ 2070

1734 ÷ 1670

  1

2069 ÷ 2005

1669 ÷ 1605

Bieg na dystansie 50 metrów
Wykonanie: Po komendzie „start” uczestnik rozpoczyna bieg z niskiej pozycji startowej.
Czas  biegu mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

Punkty

Mężczyźni

Kobiety

czas (sek.)

13

5,80

6,50

12

5,81 ÷ 5,90

6,51 ÷ 6,67

11

5,91 ÷ 6,00

6,68 ÷ 6,84

10

6,01 ÷ 6,10

6,85 ÷ 7,01

  9

6,11 ÷ 6,20

7,02 ÷ 7,18

  8

6,21 ÷ 6,30

7,19 ÷ 7,35

  7

6,31 ÷ 6,40

7,36 ÷ 7,52

  6

6,41 ÷ 6,50

7,53 ÷ 7,69

  5

6,51 ÷ 6,60

7,70 ÷ 7,86

  4

6,61 ÷ 6,70

7,87 ÷ 8,03

  3

6,71 ÷ 6,80

8,04 ÷ 8,20

  2

6,81 ÷ 6,90

8,21 ÷ 8,37

  1

7,00

8,54

Bieg po kopercie
Wykonanie: trzy okrążenia biegu po kopercie o wymiarach 3 x 5 m, powstałej
 z ustawienia pięciu stojaków. Ważne jest utrzymanie podczas biegu pozycji ułatwiającej zmianę kierunku, tj. przy obniżonej postawie, mijanie chorągiewek wewnętrznym barkiem z akcentem nogi zewnętrznej przy zmianie kierunku.
Nie wolno wywrócić chorągiewki. (Rys. 1)

tl_files/pliki/rekrutacja/2017/img/rys7.jpg

Ocena: czas  biegu mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

 

Punkty

Kobiety

Mężczyźni

czas (sek.)

13

22,94

20,78

12

22,95 ÷ 23,39

20,79 ÷ 21,25

11

23,40 ÷ 23,84

21,26 ÷ 21,72

10

23,85 ÷ 24,29

21,73 ÷ 22,19

  9

24,30 ÷ 24,74

22,20 ÷ 22,66

  8

24,75 ÷ 25,19

22,67 ÷ 23,13

  7

25,20 ÷ 25,64

23,14 ÷ 23,60

  6

25,65 ÷ 26,09

23,61 ÷ 24,07

  5

26,10 ÷ 26,54

24,08 ÷ 24,54

  4

26,55 ÷ 26,99

24,55 ÷ 25,01

  3

27,00 ÷ 27,44

25,02 ÷ 25,48

  2

27,45 ÷ 27,89

25,49 ÷ 25,95

  1

27,90

26,42

Podciąganie się na drążku
Mężczyźni – uginanie ramion w zwisie.
Zwis nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał „start” uczestnik ugina ręce, podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie jest przerwane, jeśli uczestnik zrobi przerwą wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. W czasie próby nie wolno wykonywać  ruchów wahadłowych nóg i całego ciała. Ćwiczenie powtarza się aż do odmowy wykonania. Próba wykonywana jest jeden raz.
Ocena: liczba pełnych podciągnięć.

Kobiety – wytrzymanie w zwisie na drążku o ramionach ugiętych.
Zwis nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa do odmowy wykonania. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.
Próba wykonywana jest jeden raz. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajdzie się poniżej drążka.
Ocena: czas utrzymania zwisu.

Punkty

Kobiety

Mężczyźni

czas (sek.)

liczba

13

65

25

12

64 ÷ 60

24 ÷ 23

11

59 ÷ 55

22 ÷ 21

10

54 ÷ 50

20 ÷ 19

  9

49 ÷ 45

18 ÷ 17

  8

44 ÷ 40

16 ÷ 15

  7

39 ÷ 35

14 ÷ 13

  6

34 ÷ 30

12 ÷ 11

  5

29 ÷ 25

10 ÷ 9

  4

24 ÷ 20

8 ÷ 7

  3

19 ÷ 15

6 ÷ 5

  2

14 ÷ 10

4 ÷ 3

  1

9 ÷ 5

2 ÷ 1