WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA

Studia stacjonarne

Absolwenci studiów I stopnia wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują kwalifikacje wynikające z obranej specjalizacji.
W ramach kierunku student podejmuje wybraną specjalizację spośród: *.
- instruktor sportu - kwalifikacje instruktora sportu Akademii Wychowania Fizycznego w gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, tenisie stołowym, żeglarstwie, żeglarstwie deskowym (wydawane w porozumieniu ze związkami sportowymi) oraz kulturystyce,  narciarstwie zjazdowym, piłce nożnej, piłce siatkowej,  wioślarstwie.
- instruktor treningu personalnego,
- instruktor przygotowania motorycznego,
- instruktor rekreacji ruchowej: fitness - ćwiczenia siłowe, fitness - nowoczesne formy gimnastyki, kinezygerontoprofilaktyka,
- profilaktyka w geriatrii,
- odnowa biologiczna.
*Przedstawiona oferta może zostać poszerzona.

Specjalizacje zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 12 osób (gry zespołowe, narciarstwo) lub 6 osób (sporty indywidualne). W przypadku mniejszej liczby chętnych student będzie zobowiązany dokonać wyboru spośród pozostałych specjalizacji.

Rejestracja internetowa w systemieIRK od 01.06.2017 r. do 02.07.2017 r.

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących się od stanu faktycznego.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne jest przystąpienie do egzaminu ze sprawności fizycznej.
 3. Egzaminy sprawności fizycznej odbędą się w okresie 08-14.07.2017. Egzaminy będą trwały 1 dzień dla poszczególnych kandydatów.
 4. Kandydaci, zdający egzamin ze sprawności fizycznej zobowiązani są do: sprawdzenia na stronie internetowej AWFiS oraz pod swoim adresem e-mail miejsca i terminu egzaminu,
  - złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniu egzaminu oryginałów: dowodu wpłaty za egzamin wstępny, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, zaświadczenia o ubezpieczeniu się (NW) na czas egzaminu wstępnego, kserokopii świadectwa dojrzałości.
 5. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Rio de Janeiro, Soczi) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zwolnienie kandydata z ww. egzaminu jest równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej z egzaminów sprawnościowych

  Uwaga: w zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjęto następujące kryteria klasyfikacyjne:
  - aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej;
  - aktualny udział w rozgrywkach I ligi równa się klasie I.
  Uczestnictwo w wymienionych formach współzawodnictwa sportowego (posiadanie klasy) powinno być potwierdzone na oryginalnych drukach przez właściwy polski związek sportowy i podpisane przez prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku.
  Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata
  - oryginał dokumentu;
  - data wystawienia dokumentu;
  - numer dziennika instytucji wydającej dokument;
  - rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;
  - podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego; - pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). *
  *podpisy „w zastępstwie” (w/z) i z upoważnienia (z up.) nie będą honorowane;

 6. Kandydaci zwolnieni z egzaminu wstępnego ze sprawności fizycznej na podstawie posiadanej klasy sportowej zobowiązani są w terminie 03-06.07.2017 r. do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w pkt. 11 oraz zaświadczenia stwierdzającego posiadanie klasy: mistrzowskiej lub pierwszej
 7. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu.
 8. Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz na tablicy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 9. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach. Oceny i wyniki uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego oraz wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
 10.  W ramach postępowania rekrutacyjnego ogłoszona zostanie: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 11.  Kandydat, który według listy wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym terminie 4 kolejnych dni do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujących dokumentów:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał (do wglądu)
  3. dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.
  4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (załącznik nr 2)
  5. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu oryginał dokumentu) *
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS *(druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  7. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.
 12. Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
  W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.

 13. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 14. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 15. W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wysyła zawiadomienie drogą mailową do osób (w ramach ustalonych limitów) z kolejnych  pozycji listy rankingowej.   Dotyczy ona jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek i rodzaj studiów. Informacja o osobach zakwalifikowanych z kolejnych pozycji rankingowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej uczelni oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  w holu głównym AWFiS. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów w ciągu 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną od daty ogłoszenia ww. informacji.
 16. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 17. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 18. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs świadectw dojrzałości,
- egzamin sprawności fizycznej.

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 65 punktów, z tego: 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości, 45 punktów za wyniki egzaminu sprawności fizycznej.

Ocena stanu zdrowia
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1144), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. (załącznik nr 1 )
Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów

Konkurs świadectw dojrzałości
1. W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych, tj.:

 • język polski
 • język obcy
 • wybrany przez kandydata

zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury” – egzamin po roku 2005) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury” –  egzamin przed rokiem 2005)
przy czym:

 • kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” (procentowa liczba punktów z każdego przedmiotu)  wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną, po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury” – skala ocen do 6;
 • kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” (przedmioty maturalne zaliczane na ocenę) wyliczonazostanie średnia ocen:z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej.

UWAGA:
a) Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin  obowiązkowy z matematyki
b) Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.


Ocena

Poziom  podstawowy

Poziom rozszerzony

celujący

 

95 – 100 %

bardzo dobry

 

79 – 94 %

dobry

79 – 100 %

61 – 78 %

dostateczny

57 – 78 %

41 – 60 %

dopuszczający

30 – 56 %

30 – 40 %

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Średnia ocen
(„stara matura”)

Średnia ocen
(„stara i nowa matura”)

Liczba
punktów

Skala ocen do 5

Skala ocen do 6

4,90 - 5,00

5,00 - 6,00

20

4,80 - 4,89

4,70 - 4,99

19

4,70 - 4,79

4,40 - 4,69

18

4,60 - 4,69

4,30 - 4,39

17

4,50 - 4,59

4,20 - 4,29

16

4,40 - 4,49

4,10 - 4,19

15

4,30 - 4,39

4,00 - 4,09

14

4,20 - 4,29

3,90 - 3,99

13

4,10 - 4,19

3,80 - 3,89

12

4,00 - 4,09

3,70 - 3,79

11

3,90 - 3,99

3,60 - 3,69

10

3,80 - 3,89

3,50 - 3,59

9

3,70 - 3,79

3,40 - 3,49

8

3,60 - 3,69

3,30 - 3,39

7

3,50 - 3,59

3,20 - 3,29

6

3,40 - 3,49

3,10 - 3,19

5

3,30 - 3,39

3,00 - 3,09

4

3,20 - 3,29

2,80 - 2,99

3

3,10 - 3,19

2,50 - 2,79

2

3,00 - 3,09

2,00 - 2,49

1

 Kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie matury międzynarodowej przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad:

Ocena

Poziom SL

Poziom HL

celujący

7

7-6

bardzo dobry

6-5

5-4

dobry

4-3

3-2

dostateczny

2

 

Egzamin sprawności fizycznej
Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany z pływania oraz 2 dyscyplin do wyboru spośród:
a)  gimnastyki,
b)  lekkiej atletyki,
oraz
c)   dwóch wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych, tj. koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej.

Ocena niedostateczna z dyscyplin objętych egzaminem sprawności fizycznej nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
W czasie egzaminów wstępnych kandydata obowiązuje legitymowanie się dowodem osobistym w komisji rekrutacyjnej i w komisjach egzaminacyjnych.

G I M N A S T Y K A
Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje 3 konkurencje: układ ćwiczeń wolnych, skok i wymyk. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną trzech konkurencji. Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych oznacza końcową ocenę niedostateczną. Przy jednej ocenie niedostatecznej dla uzyskania pozytywnej oceny   przedmiotu, wymagana jest średnia arytmetyczna 3,0 i wyższa.
(3,3,2=2          3+,3,2=2                     3+,3+,2=3       4,3,2=3)
Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn)
Zpostawy zasadniczej 2 kroki wprzód i z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy i poprzez siad o nogach prostych przewrót w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej. Wznos dowolnej nogi w przód i przerzut bokiem na dowolna rękę, do postawy rozkrocznej z ramionami w bok, opust rąk w dół z jednoczesnym dołączeniem nogi dowolnej do postawy zasadniczej. Podskokiem pół obrotu (lub bez obrotu — w zależności, w którą stronę wykonany jest przerzut bokiem) - trzy kroki w przód, wznos ramion w górę i zamachem stanie na rękach z oparciem o drabinki (wytrzymać), opust dowolnej nogi w dół do postawy zasadniczej.
Poręcze asymetryczne lub drążek niski na wysokości od 130 - 140 cm (kobiety)
Z postawy zwieszonej przodem (ramiona ugięte lub proste) wymyk przodem do podporu przodem wykonany zamachem lub siłą (wytrzymać) i odmyk w przód do przysiadu zwieszonego.
Skrzynia wszerz - 5 części (kobiety)
Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia w odległości 1 m od przyrządu).
Drążek wysoki – doskoczny (mężczyźni)
Ze zwisu o ramionach prostych nachwytem siłą wymyk do podporu przodem (wytrzymać) odmyk do zwisu i zeskok do postawy zasadniczej.
Skrzynia wzdłuż - 5 części (mężczyźni)
Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia  w odległości 80 cm od przyrządu).
P Ł Y W A N I E
Kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma wybranymi przez siebie technikami pływania (styl grzbietowy, klasyczny, kraul, motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczonym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływania i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.
Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz.


Ocena

Kobiety

Mężczyźni

bardzo dobry

38,0

35,0

dobry plus

38,1 - 42,0

35,1 - 38,0

dobry

42,1 - 48,0,0

38,1 - 43,0

dostateczny plus

48,1 - 55,0

43,1 - 48,0

dostateczny

55,1 - 1:05,0

48,1 - 55,0

L E K K A   A T L E T Y K A

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z podanych poniżej konkurencji. Ocena sprawdzianu ustalana jest na podstawie uzyskanych wyników przeliczanych na punkty wielobojowe wg. tabel PZLA (zał. 1).


Kobiety

Mężczyźni

bieg 100 m

bieg 100 m

bieg 600 m

bieg 1000 m

 

Ocena

Uzyskane punkty

kobiety

mężczyźni

bardzo dobry

1200 i wyżej

1400 i wyżej

dobry plus

1100 - 1199

1399 - 1300

dobry

950 - 1099

1299 - 1200

dostateczny plus

800 - 949

1199 - 1100

dostateczny

650 - 799

1099 - 1000

niedostateczny

649 i niżej

999 i niżej

Z E S P O Ł O W E   G R Y   S P O R T O W E
Egzamin obejmuje sprawdzian złożony z dwóch dyscyplin sportowych wybranych przez kandydata spośród czterech: piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki. Ocena zespołowych gier sportowych jest średnią ocen z dwóch dyscyplin sportowych, przy czym:
5,4+=5, 5,3+=4+, 5,2=3+, 4,4+=4+, 4,3+=4, 3+,3=3+,  3,2=2,

 • PIŁKA RĘCZNA (rys. 1)

Kompleksowy zestaw próby składa się z następujących zadań:
- chwyt podanie 5x,
- krok dostawny w bok,
- doskok odskok,
- rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła,
- rzut z przeskokiem,
- zwód ciałem pojedynczy przodem — kończący rzutem w wyskoku w przód.

Kryteria ocen sprawdzianu z piłki ręcznej

kobiety

ocena

mężczyźni

poniżej 25 s

bardzo dobry

poniżej 23 s

25   —   26

dobry+

23   —  24

26,1 — 27,5

dobry

24,1 — 25

27,6 — 28,5

dostateczny +

25,1— 26

28,6 — 29,5

dostateczny

26,1 — 27

powyżej 31

niedostateczny

powyżej 28

Kryteria oceny— karne sekundy
1.      Błąd rzutu o ścianę i chwytu. Rzut poniżej 1,5 powyżej 2,5 m 0,3 s
2.      Krok dostawny w bok. Poruszanie się biegiem podskokami 0,5 s
3.      Doskok i odskok. Poruszanie się krokiem dostawnym w tył w przód 0,5 s
4.      Brak dotknięcia tyczki przy doskoku 0,5 s
5.      Skrócenie drogi przez pominięcie tyczki 0,5s
6.      Niecelny rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła 0,5 s
7.      Niecelny rzut z przeskokiem 0,5 s
8.      Nie wykonanie zwodu ciałem przodem 0,5 s
9.      Niecelny wrzut w wyskoku w przód po zwodzie ciałem 0,5 s
10.    Brak dynamiki przy wykonanych rzutach 0,5 s

 • PIŁKA NOŻNA (rys. 2)

Ocenia się technikę wykonania poszczególnych elementów. Ćwiczący wykonuje dwie próby — ocenia się próbę lepiej wykonaną; w czasie wykonywania próby ćwiczący nie dotyka piłki ręką.

1. Prawidłowe przyjęcie piłki po wrzucie z autu z powietrza
(wrzut wykonują współćwiczący):

 • Wewnętrzną częścią stopy
 • Zewnętrznym, prostym lub wewnętrznym podbiciem
 • Podeszwą
 • Klatką piersiową
 • Udem

0-2 pkt

2. Prowadzenie piłki nogą ze zmianą kierunku biegu

 • Zewnętrznym lub wewnętrznym podbiciem

0-2 pkt

3. Uderzenie piłki do bramki

0-2 pkt

4. Żonglerka

 • Stopą, udem lub głową

0-2 pkt

5. Strzał głową do bramki

 • Czołem w wyskoku bramki

0-2 pkt

 

Ocena wykonanych elementów

liczba punktów

ocena

10 –9

bardzo dobry

8

dobry plus

7

dobry

6

dostateczny plus

5

dostateczny

 4-1

niedostateczny

 

PIŁKA SIATKOWA (rys. 3)

Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) o ścianę, powyżej linii narysowanej na ścianie — na wysokości 224 cm dla kobiet i 243 cm dla mężczyzn. Odbicia wykonywane są z odległości powyżej 2 m dla kobiet i 3 m dla mężczyzn. Jedno odbicie górne i dolne określono jako cykl (rys. 3). Próba wykonywana jest dwukrotnie, a brany pod uwagę wynik lepszy.
Czas jednej próby — 30 sekund.
Ocenie podlega:
- postawa siatkarska,
- poruszanie się w trakcie wykonywania próby,
- technika wykonania odbić sposobem górnym,
- technika wykonania odbić sposobem dolnym.

Liczba cykli

Ocena

8

dostateczna

9-10

dostateczna +

11-12

dobra

13-14

dobra +

15 i więcej

bardzo dobra

 KOSZYKÓWKA  (rys. 4)

Oceniamy:
- poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki,
- dynamikę ich wykonania.

Ocenie podlegają:
- postawa koszykarska,
- chwyt piłki w miejscu i w ruchu,
- podania w miejscu i w ruchu,
- kozłowanie („slalomem” — prawą i lewą ręką).

Punktacja:
1. Rzuty:
- po kozłowaniu,
- po podaniu (tzw. dwutakt),
- w wyskoku,
- wolne,
- „dobitki”.
2. Zbiórka piłki z tablicy


Kryteria i skala ocen

ocena

liczba błędów

bardzo dobry

0-1

dobry +

2

dobry

3

dostateczny +

4

dostateczny

5

niedostateczny

6 i więcej

PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Ocena Punkty
bardzo dobry 15
dobry plus 12
dobry 9
dostateczny plus 6
dostateczny 4
niedostateczny 0

Punktacja dotyczy każdej z wybranych dyscyplin.

 • Pływanie
 • Gimnastyka
 • Lekka Atletyka
 • Siatkówka
 • Piłka ręczna
 • Koszykówka
 • Piłka nożna

Kandydaci posiadający aktualną klasę:
- mistrzowską międzynarodową lub krajową
- oraz klasę pierwszą
w dyscyplinach olimpijskich (Rio de Janeiro, Soczi) są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej.

Uwaga: w zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjęto następujące kryteria klasyfikacyjne:
– aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej;
– aktualny udział w rozgrywkach I ligi równa się klasie I.