TURYSTYKA I REKRACJA I STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, domach wczasowych, hotelach, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i centralnego a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.

W ramach studiów prowadzone będą począwszy od II roku studiów następujące  specjalności:

hotelarstwo,

turystyka kulturowa,

gospodarowanie w turystyce,

Spa & wellness,

rekreacja ruchowa ze specjalizacjami:

- fitness – ćwiczenia siłowe,

- fitness – nowoczesne formy gimnastyki,

- fitness dla kobiet w ciąży  i po porodzie,

- kinezygerontoprofilaktyka,

- tenis,

- żeglarstwo deskowe,

- żeglarstwo jachtowe

Uruchomienie specjalności uwarunkowane będzie odpowiednią liczbą zakwalifikowanych studentów (określoną właściwym zarządzeniem rektora dot. liczebności grup).

Terminy rejestracji internetowej w systemie IRK

STUDIA STACJONARNE - od 01.06.2017 r. do 02.07.2017 r.

STUDIA NIESTACJONARNE – od 01.06.2017 r. do 22.10.2017 r.*

*Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kształcenia na pierwszym roku studiów w danym roku akademickim, w przypadku, gdy w ramach postepowania rekrutacyjnego zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba kandydatów

 

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących  się od stanu faktycznego.
 2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach. Kwalifikacja następuje na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym, a oceny wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
 4. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację, uzyskają maksymalną ocenę z danego przedmiotu.
 5. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wydziałowej komisji rekrutacyjnej zamieszczone zostaną: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 6. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z najwyżej zdanego języka obcego nowożytnego na świadectwie maturalnym.
 7. Kandydat, który według listy zostanie wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów zobowiązany jest złożyć w terminie 4 dni określonych przez komisję rekrutacyjną następujące dokumenty:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
  3. dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna,
  4. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS), (załącznik nr 1)
  5. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do wglądu),
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS  (druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  7. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia musi być zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie fotografii innej niż określonej wymogami dla dowodów osobistych.  

  Określenie terminu 4 dni oznacza datę dostarczenia kompletu dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 8. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 9. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną.
 10. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 11. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 12. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- ocenę stanu zdrowia,

- konkurs świadectw dojrzałości,

- ocenę z języka obcego na podstawie świadectwa maturalnego.

2.  W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów, z tego: 20 punktów za konkurs świadectw dojrzałości, 10 punktów za język obcy.

3. Od kandydata wymagana jest umiejętność pływania.

Ocena stanu zdrowia

Stan zdrowia kandydata oceniany jest na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144). Brak przeciwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku, jest podstawą dopuszczenia do dalszego procesu rekrutacji. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej (załącznik nr 1). Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs świadectw dojrzałości

W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub w części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”) tj.:

- język polski,

- język obcy,

- przedmiot maturalny wybrany przez kandydata w części pisemnej

przy czym:

-  kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury” (procentowa liczba punktów z każdego przedmiotu) wartości procentowe ww. przedmiotów z egzaminu pisemnego zostaną,  po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury” – skala ocen do 6, zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

-  kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury” (przedmioty maturalne zaliczane na ocenę) wyliczonazostanie średnia ocen:z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty zgodnie z tabelą nr 2.

wartości procentowe przeliczone na ocenę

Tabela nr 1

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Ocena

 

95 – 100 %

celujący

 

79 – 94 %

bardzo dobry

79 – 100 %

61 – 78 %

dobry

57 – 78 %

41 – 60 %

dostateczny

30 – 56 %

30 – 40 %

dopuszczający

     Tabela nr 2

Średnia ocen
(„stara matura”)

Średnia ocen
(„stara i nowa matura”)

Liczba
punktów

skala ocen do 5 

skala ocen do 6    

4,90 - 5,00

5,00 - 6,00

20

4,80 - 4,89

4,70 - 4,99

19

4,70 - 4,79

4,40 - 4,69

18

4,60 - 4,69

4,30 - 4,39

17

4,50 - 4,59

4,20 - 4,29

16

4,40 - 4,49

4,10 - 4,19

15

4,30 - 4,39

4,00 - 4,09

14

4,20 - 4,29

3,90 - 3,99

13

4,10 - 4,19

3,80 - 3,89

12

4,00 - 4,09

3,70 - 3,79

11

3,90 - 3,99

3,60 - 3,69

10

3,80 - 3,89

3,50 - 3,59

9

3,70 - 3,79

3,40 - 3,49

8

3,60 - 3,69

3,30 - 3,39

7

3,50 - 3,59

3,20 - 3,29

6

3,40 - 3,49

3,10 - 3,19

5

3,30 - 3,39

3,00 - 3,09

4

3,20 - 3,29

2,80 - 2,99

3

3,10 - 3,19

2,50 - 2,79

2

3,00 - 3,09

2,00 - 2,49

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

a) Jeśli kandydat nie obrał na egzaminie maturalnym dodatkowego przedmiotu, pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki

b) Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

Język obcy

Kandydatowi przysługuje prawo wyboru jednego języka obcego zdawanego na egzaminie dojrzałości:

- kandydatom posiadającym „nową” maturę zalicza się egzamin na podstawie oceny uzyskanej w części pisemnej egzaminu maturalnego,

- kandydatom legitymującym się „starą” maturą zalicza się egzamin na podstawie oceny uzyskanej w wyniku zdanego egzaminu dojrzałości.

Liczba punktów wynikająca z ocen uzyskanych z egzaminu z języka obcego

Nowa matura – wartości procentowe z egzaminu maturalnego

Tabela nr 3

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Ocena

Punkty

 

95 – 100 %

celujący

10

 

79 – 94 %

bardzo dobry

8

79 – 100 %

61 – 78 %

dobry

6

57 – 78 %

41 – 60 %

dostateczny

4

30 – 56 %

30 – 40 %

dopuszczający

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara matura – egzaminy zaliczane na ocenę

Tabela nr 4

Ocena

Punkty

celujący

10

bardzo dobry

8

dobry

6

dostateczny

4

dopuszczający/mierny

2


Kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą”. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie matury międzynarodowej przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad:

Tabela nr 5

Ocena

Poziom SL

Poziom HL

celujący

7

7-6

bardzo dobry

6-5

5-4

dobry

4-3

3-2

dostateczny

2