WYKAZ DOKUMENTÓW

Kandydat, który według listy rankingowej mieści się w limicie przyjęć określonymprzez Senat na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym terminie, tj. 4 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy zakwalifikowanych, do złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej oryginałów następujących dokumentów:

  1. wydrukowanego z IRK i podpisanego podania o przyjęcie na studia,
  2. kserokopii świadectwa dojrzałości oraz oryginału/odpisu (do wglądu)x
  3. dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
  4. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS,
  5. kserokopii odpisu dyplomu licencjata w zakresie wybranego kierunku  oraz oryginału/odpisu(do wglądu)- dot. kandydatów na studia II stopnia,
  6. zaświadczenia z uczelni potwierdzającego wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (wymagany podpis dziekana) - dot. kandydatów na studia II stopnia,
  7. potwierdzonej kserokopii dowodu osobistego,
  8. 1 fotografii zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Fotografia winna być czytelnie podpisana i zawierać nr PESEL. Obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK oraz na płycie CD (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg).


* kandydaci już studiujący składają odpis świadectwa dojrzałości wraz z aktualnym zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym fakt studiowania.

ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 155 poz. 1045) stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku.
Badania przeprowadzane są przez lekarzy medycyny pracy lub lekarzy medycyny sportowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.
Koszty ponosi kandydat.

Skierowanie na badanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego dostępne są w zakładce DRUKI.