Opłacalności internacjonalizacji AWFiS

07.06.2019

Informacja na temat rozwoju i opłacalności internacjonalizacji AWFiS

 Uwarunkowania historyczne dotyczące studentów z zagranicy i projektów międzynarodowych w AWFiS.

1. W 2015 roku przebywało w AWFiS około 41 osób z zagranicy, w tym:

a. około 20 studentów w ramach programu ERASMUS,
b. 21 studentów z zagranicy studiujących w normalnym trybie

Przychody z tytułu obcokrajowców wyniosły 10.000 zł.

 

2. W 2016 roku przebywało w AWFiS około 49 osób z zagranicy, w tym:

a. około 20 studentów w ramach programu ERASMUS,
b. 29 studentów z zagranicy studiujących w normalnym trybie (Chińczycy, Rosjanin)

Przychody z tytułu obcokrajowców wyniosły 60.000 zł

 

3. W 2017 roku przebywało w AWFiS około 45 osób z zagranicy,  w tym:

a. około 20 studentów w ramach programu ERASMUS,
b. 25 studentów z zagranicy studiujących w normalnym trybie

Przychody z tytułu obcokrajowców wyniosły 162.000 zł.

 

4. W 2018 roku przebywało w AWFiS około 133 osób z zagranicy, w tym:

a. około 25 studentów w ramach programu ERASMUS,
b. 55 studentów z zagranicy (Chiny, Wietnam, Turcja, Tunezja, USA, Armenia, Rosja, Ukraina),
c. 53 uczestników programu BELT and ROAD (49 Chińczyków, 3 Wietnamczyków, 2 Ukrainki)

Przychody z tytułu obcokrajowców wyniosły:

- około 1.550.000 zł,

- zakup łóżek, szafek, pościeli i innego wyposażenia dla uczestników projektu,

- zakup sprzętu sportowego służącego także studentom AWFiS.

 

5. Według stanu na koniec lutego 2019 r. w AWFiS przebywało około 133 osoby z zagranicy, w tym:

a. około 25 studentów w ramach programu ERASMUS,
b. 55 studentów z zagranicy,
c. 53 uczestników programu BELT and ROAD

 

6. Plan na 2019 rok

a. Około 25 studentów w ramach programu ERASMUS,
b. Około 120 studentów z zagranicy (prognozowany przychód – 2.100.000 zł)
c. Około 65 uczestników programu BELT and ROAD (prognozowany przychód – 1.150.000 zł)

Razem – prognozowany przychód z internacjonalizacji w roku 2019 – 3.000.000 zł

 

7. Plan na 2020 rok – prognozowany przychód 5.000.000 zł.

 

II. Wnioski

 1. Projekt internacjonalizacji AWFiS został zapoczątkowany w 2016 roku.
 2. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że AWFiS znajduje się na ostatnim miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych w ramach poziomu internacjonalizacji, a Polska na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod tym względem; mimo znaczącego zwiększenia poziomu internacjonalizacji w AWFiS w ostatnich latach, nasza uczelnia notuje dwa razy niższy wskaźnik internacjonalizacji (ok. 2,5 %) aniżeli wynosi średnia ogólnopolska.
 3. W ramach projektu zrealizowano 5 wyjazdów służbowych do Chin i Wietnamu.
 4. Podpisano 8 umów międzynarodowych o współpracy naukowej, dydaktycznej i o pozyskiwanie studentów z Azji do AWFiS.
 5. W latach 2016-2019 przychody z tytułu rozwoju internacjonalizacji AWFiS wzrosły od 0 zł do 1.750.000 zł (plan na 2019 rok zakłada przychód 3.000.000 zł).
 6. Zakłada się stałe przychody z tytułu rozwoju internacjonalizacji na poziomie 5-6 mln zł rocznie.
 7. AWFiS jako pierwsza instytucja w Polsce otrzymała do realizacji projekt BELT and ROAD.
 8. AWFiS otrzymuje dodatkowe środki finansowe z MNiSW z tytułu internacjonalizacji (w algorytmie finansowania szkół wyższych, MNiSW stosuje przelicznik 4:1 na studenta obcokrajowca w stosunku do Polaka, a w przypadku doktorantów 6:1 w wskaźniku umiędzynarodowienia).
 9. Uczestnicy projektu Belt & Road ponoszą opłaty za 1 miejsce w DS AWFiS w średniej wysokości (wliczając w to zakupy wyposażenia pokoi) 720 zł za miesiąc; dla porównania studenci ponoszą opłaty w wysokości 345 zł za miesiąc pobytu.
 10. Uczelnia czerpie korzyści z opłat za kursy językowe:

a)      Przychód wynosi 2000 euro od osoby, z czego czysty dochód to 1000 euro dla AWFiS od jednego kursanta z zagranicy.

 1. Uczelnia czerpie korzyści z opłat za studiowanie przez studentów z zagranicy w wysokości 2.700 euro rocznie; dla porównania tzw. wskaźnik studencki w algorytmie finansowania uczelni wynosi ok. 35 %, co oznacza, że przy 2.500 studentach i subwencji 27,5 mln zł w roku 2019 – AWFiS otrzymuje na jednego studenta Polaka 3.850 zł rocznie, co jest kwotą trzykrotnie niższą od wpłat studentów z zagranicy (dodatkowe znaczne przychody z tytułu studiowania obcokrajowców Uczelnia otrzymuje z MNiSW).
 2. PROJEKT INTERNACJONALIZACJI JEST JEDNĄ Z WIĘKSZYCH SZANS AWFiS NA UTRZYMANIE STATUSU SAMODZIELNEJ UCZELNI AKADEMICKIEJ W KOLEJNYCH LATACH!!!!!!

 Program Belt and Road

Ramy projektu zostały opracowane w oparciu o finansowanie Rządu ChRL w celu szkolenia młodych chińskich sportowców w różnych sportach. AWFiS w Gdańsku jako pierwsza uczelnia w Polsce zawarła porozumienie z Beijing Sport University, w oparciu o które przygotowano umowę pomiędzy BSU a KS AZS AWFiS. W wyniku podpisanej umowy do Gdańska w październiku 2018 roku przyjechała 15-osobowa grupa siatkarzy w wieku 14-16 lat wraz z dwojgiem opiekunów. Natomiast w grudniu przyjechało 25 piłkarzy (14-16 lat) oraz 2 opiekunów.

Do prowadzenia zajęć z chińskimi zawodnikami zatrudniono trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy, ratowników medycznych, dietetyka, naukowców, administratorów oraz osoby zarządzające projektem i wykonujące różne czynności organizacyjne. Zatrudniona kadra składa się przede wszystkim z pracowników AWFiS oraz KS AZS AWFiS.

W ramach prowadzonych zajęć przygotowano szczegółowe plany:

a)      zajęć sportowych,

b)      różnych zajęć teoretycznych:

- nauka języka angielskiego,

- nauka języka polskiego,

- kultura i sztuka,

- historia,

- teoria treningu sportowego,

- dietetyka z elementami biologii,

            c) posiłków na każdy dzień, z miesięcznym wyprzedzeniem,

            d) badań wysiłkowych,

            e) badań genetycznych,

            f) wyjazdów na zgrupowania sportowe,

            g) uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i innej rywalizacji sportowej.

W wyniku realizowanego projektu do AWFiS w 2018 roku wpłynęła kwota 620.000 zł netto (760.000 zł brutto). Dla porównania projekt GKS Wybrzeże realizowany na obiektach AWFiS w 2018 roku przyniósł całkowity przychód w wysokości 57.000 zł.

W 2019 roku zakłada się udział kolejnej grupy, co powinno zwiększyć przychody netto do 930.000 zł (brutto 1140.000 zł).

 

Wnioski:

 1. Projekt B&R stanowi doskonałą promocję AWFiS w Polsce i na świecie.
 2. Projekt B&R stwarza możliwość pozyskania kolejnych projektów z Chin.
 3. Zwiększone zostały przychody brutto Uczelni o 760.000 zł.
 4. W 2019 roku przychody te zwiększą się do poziomu 1.140.000 zł.
 5. Znacząca część pracowników AWFiS znalazła dodatkowe źródło zarobkowania i co ważne w macierzystym zakładzie pracy.
 6. W ramach projektu zakupiono wiele sprzętu sportowego, służącego także studentom.
 7. Zakupiono część wyposażenia do Domu Studenckiego, która po trzech latach zostanie przeniesiona na stan DS.
 8. Stworzono dodatkową płaszczyznę badawczą (sportowcy z Chin), w celu prowadzenia badań naukowych.
 9. Stworzono nowatorskie plany zajęć, stanowiące wzór do naśladowania dla innych.

 Waldemar Moska

Wróć