Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Wydział Wychowania Fizycznego
STUDIA DOKTORANCKIE
w zakresie nauk o kulturze fizycznej


Celem studiów doktoranckich jest stworzenie jego uczestnikom warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji naukowych i pedagogicznych oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Wychowania Fizycznego zwana dalej radą wydziału WF, studia doktoranckie w Akademii prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego.
Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne w systemie 4- letnim (8 semestrów), oraz studia niestacjonarne z indywidualną realizacją programu, bez określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Akademię. 


Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne, wysokość opłat ogłaszana jest Zarządzeniem Rektora. W uzasadnionych przypadkach mogą być przedłużone zgodnie z § 11 ust 1 regulaminu studiów doktoranckich.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Studiów Doktoranckich zwana dalej komisją rekrutacyjną powołana przez dziekana wydziału WF. Na podstawie postępowania przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną Rektor podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.


Studia doktoranckie przebiegają według planów i programów uchwalanych zgodnie z wytycznymi Senatu, przez Radę Wydziału WF, obejmujących przedmiot, rodzaj i liczbę godzin zajęć obowiązkowych, obowiązkowe egzaminy i zaliczenia.
Forma organizacyjna: wykłady, ćwiczenia, seminaria.

Sekretariat Studiów Doktoranckich
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 058- 554-72-09, fax: 058-552-29-11
e-mail: st_doktoranckie@awf.gda.pl