Przewody doktorskie

Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD - 07.08.2018

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Turystyki i Rekreacji - 22.01.2016

Profil prac doktorskich przeprowadzanych na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dotyczyć powinien rekreacyjnej aktywności fizycznej, a także profilaktyki zdrowotnej, w której aktywność fizyczna odgrywa szczególną rolę.

Wzorzec koncepcji rozprawy doktorskiej będącej podstawą wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Turystyki i Rekreacji - 22.01.2016

Rozprawa doktorska jako spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku - 22.01.2016

Zgodnie z Ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.) tj. „Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki”

Zarządzenie Rektora dot. zasad finansowania postępowań o nadanie doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora - 21.01.2016